Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2021/2022

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o odrzuceniu oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf

 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ- wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ -wzór ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam..docx

DOCXZałącznik nr 7 do SWZ - identyfikator postępowania na miniPortalu..docx

 

Wersja XML