Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy bez negocjacji - Przebudowa i remont budynku przy ul. 11 Listopada 23 w Kłobucku, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1060/48, obręb Zagórze z podziałem na 3 części

PDFZawiadomienie o wynikach postępowania.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.0920-sig.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ.pdf

 

PDFprzedmiar - branża drogowa.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ- wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ -wzór ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.docx

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

 

ZIPbranża elektryczna.zip

ZIPbranża budowlana.zip

ZIPbranża budowlana - instalacje sanitarne.zip

Wersja XML