Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy - Przebudowa i remont budynku przy ul. 11 Listopada 23 w Kłobucku, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1060/48, obręb Zagórze

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania..pdf

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia..pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ.pdf

 

 

PDFZałącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ- wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ -wzór ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam..docx

DOCXZałącznik nr 7 do SWZ -wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 8 do SWZ -wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 9 do SWZ - identyfikator postępowania na miniPortalu..pdf

 

ZIPinstalacje-sanitrane.zip

ZIPremont-dachu.zip

ZIParchitektura_konstrukcja.zip

ZIPinstalacje-elektryczne.zip

Wersja XML