Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu - 2015 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - V kadencja: 2015 rok

 

- Uchwała Nr 268/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zezłomowanie samochodu osobowego marki Polonez Truck stanowiącego środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 268_2015.pdf)

- Uchwała Nr 267/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (PDFUchwała Nr 267_2015.pdf)

- Uchwała Nr 266/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 266_2015.pdf)

- Uchwała Nr 265/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 265_2015.pdf)

- Uchwała Nr 264/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 264_2015.pdf)

- Uchwała Nr 263/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 263_2015.pdf)

- Uchwała Nr 262/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku (PDFUchwała Nr 262_2015.pdf)

- Uchwała Nr 261/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 261_2015.pdf)

- Uchwała Nr 260/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 260_2015.pdf)

- Uchwała Nr 259/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 259_2015.pdf)

- Uchwała Nr 258/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 258_2015.pdf)

- Uchwała Nr 257/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 257_2015.pdf)

- Uchwała Nr 256/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 256_2015.pdf)

- Uchwała Nr 255/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 255_2015.pdf)

- Uchwała Nr 254/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia przez Powiat Kłobucki do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego", realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (PDFUchwała Nr 254_2015.pdf)

- Uchwała Nr 253/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 253_2015.pdf)

- Uchwała Nr 252/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 252_2015.pdf)

- Uchwała Nr 251/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego" (PDFUchwała Nr 251_2015.pdf)

- Uchwała Nr 250/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 250_2015.pdf)

- Uchwała Nr 249/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu biurowego znajdującego się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 249_2015.pdf)

- Uchwała Nr 248/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Ryły 26, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 248_2015.pdf)

- Uchwała Nr 247/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części powierzchni dachowej budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5E (PDFUchwała Nr 247_2015.pdf)

- Uchwała Nr 246/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 246_2015.pdf)

- Uchwała Nr 245/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 245_2015.pdf)

- Uchwała Nr 244/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (PDFUchwała Nr 244_2015.pdf)

- Uchwała Nr 243/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 243_2015.pdf)

- Uchwała Nr 242/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 242_2015.pdf)

- Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 241_2015.pdf)

- Uchwała Nr 240/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 240_2015.pdf)

- Uchwała Nr 239/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 239_2015.pdf)

- Uchwała Nr 238/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnieniea p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 238_2015.pdf)

- Uchwała Nr 237/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 237_2015.pdf)

- Uchwała Nr 236/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 236_2015.pdf)

- Uchwała Nr 235/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 235_2015.pdf)

- Uchwała Nr 234/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 234_2015.pdf)

- Uchwała Nr 233/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 listopada 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 233_2015.pdf)

- Uchwała Nr 232/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 232_2015.pdf)

- Uchwała Nr 231/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 231_2015.pdf)

- Uchwała Nr 230/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 230_2015.pdf)

- Uchwała Nr 229/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku (PDFUchwała Nr 229_2015.pdf)

- Uchwała Nr 228/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku (PDFUchwała Nr 228_2015.pdf)

- Uchwała Nr 227/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 227_2015.pdf)

- Uchwała Nr 226/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 226_2015.pdf)

- Uchwała Nr 225/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a (PDFUchwała Nr 225_2015.pdf)

- Uchwała Nr 224/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 224_2015.pdf)

- Uchwała Nr 223/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 223_2015.pdf)

- Uchwała Nr 222/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice ma lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku" (PDFUchwała Nr 222_2015.pdf)

- Uchwała Nr 221/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 221_2015.pdf)

- Uchwała Nr 220/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego" (PDFUchwała Nr 220_2015.pdf)

- Uchwała Nr 219/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 219_2015.pdf)

- Uchwała Nr 218/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 218_2015.pdf)

- Uchwała Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw (PDFUchwała Nr 217_2015.pdf)

- Uchwała Nr 216/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 216_2015.pdf)

- Uchwała Nr 215/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" (PDFUchwała Nr 215_2015.pdf)

- Uchwała Nr 214/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości infomacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 214_2015.pdf)

- Uchwała Nr 213/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 213_2015.pdf)

- Uchwała Nr 212/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 212_2015.pdf)

- Uchwała Nr 211/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie udostępniania sali konferencyjnej (PDFUchwała Nr 211_2015.pdf)

- Uchwała Nr 210/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 210_2015.pdf)

- Uchwała Nr 209/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 209_2015.pdf)

- Uchwała Nr 208/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 208_2015.pdf)

- Uchwała Nr 207/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 207_2015.pdf)

- Uchwała Nr 206/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 206_2015.pdf)

- Uchwała Nr 205/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 205_2015.pdf)

- Uchwała Nr 204/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" (PDFUchwała Nr 204_2015.pdf)

- Uchwała Nr 203/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" (PDFUchwała Nr 203_2015.pdf)

- Uchwała Nr 202/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 202_2015.pdf)

- Uchwała Nr 201/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 201_2015.pdf)

- Uchwała Nr 200/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania fiansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 200_2015.pdf)

- Uchwała Nr 199/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 199_2015.pdf)

- Uchwała Nr 198/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw (PDFUchwała Nr 198_2015.pdf)

- Uchwała Nr 197/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 197_2015.pdf)

- Uchwała Nr 196/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego, a przekazanego we władanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 196_2015.pdf)

- Uchwała Nr 195/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 195_2015.pdf)

- Uchwała Nr 194/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 194_2015.pdf)

- Uchwała Nr 193/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 193_2015.pdf)

- Uchwała Nr 192/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 192_2015.pdf)

- Uchwała Nr 191/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 191_2015.pdf)

- Uchwała Nr 190/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 190_2015.pdf)

- Uchwała Nr 189/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego w budynku przychodni specjalistycznej przy ul. 11 Listopada 5A w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność medyczną (PDFUchwała Nr 189_2015.pdf)

- Uchwała Nr 188/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Pankach z przeznaczeniem na działalność medyczną (PDFUchwała Nr 188_2015.pdf)

- Uchwała Nr 187/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 187_2015.pdf)

- Uchwała Nr 186/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 186_2015.pdf)

- Uchwała Nr 185/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 185_2015.pdf)

- Uchwała Nr 184/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 184_2015.pdf)

- Uchwała Nr 183/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 183_2015.pdf)

- Uchwała Nr 182/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 182_2015.pdf)

- Uchwała Nr 181/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 181_2015.pdf)

- Uchwała Nr 180/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 180_2015.pdf)

- Uchwała Nr 179/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 179_2015.pdf)

- Uchwała Nr 178/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" (PDFUchwała Nr 178_2015.pdf)

- Uchwała Nr 177/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 177_2015.pdf)

- Uchwała Nr 176/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Gwiezdnej 1 w Miedźnie (PDFUchwała Nr 176_2015.pdf)

- Uchwała Nr 175/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 175_2015.pdf)

- Uchwała Nr 174/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 174_2015.pdf)

- Uchwała Nr 173/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 173_2015.pdf)

- Uchwała Nr 172/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia usytuowanego w budynku przychodni w Krzepicach (PDFUchwała Nr 172_2015.pdf)

- Uchwała Nr 171/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Węglowicach (PDFUchwała Nr 171_2015.pdf)

- Uchwała Nr 170/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 170_2015.pdf)

- Uchwała Nr 169/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 169_2015.pdf)

- Uchwała Nr 168/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 168_2015.pdf)

- Uchwała Nr 167/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 167_2015.pdf)

- Uchwała Nr 166/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 166_2015.pdf)

- Uchwała Nr 165/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 roku" (PDFUchwała Nr 165_2015.pdf)

- Uchwała Nr 164/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć" (PDFUchwała Nr 164_2015.pdf)

- Uchwała Nr 163/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2015 roku" (PDFUchwała Nr 163_2015.pdf)

- Uchwała Nr 162/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 162_2015.pdf)

- Uchwała Nr 161/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do podziału powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 161_2015.pdf)

- Uchwała Nr 160/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 160_2015.pdf)

- Uchwała Nr 159/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kłobucku (PDFUchwała Nr 159_2015.pdf)

- Uchwała Nr 158/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 158_2015.pdf)

- Uchwała Nr 157/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 157_2015.pdf)

- Uchwała Nr 156/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 156_2015.pdf)

- Uchwała Nr 155/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 155_2015.pdf)

- Uchwała Nr 154/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 154_2015.pdf)

- Uchwała Nr 153/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Panki do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 153_2015.pdf)

- Uchwała Nr 152/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku z możliwością substytucji do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: Szansa dla młodych z powiatu kłobuckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PDFUchwała Nr 152_2015.pdf)

- Uchwała Nr 151/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w latach 2016 - 2017 w projekcie konkursowym pt. Szansa dla młodych z powiatu kłobuckiego współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PDFUchwała Nr 151_2015.pdf)

- Uchwała Nr 150/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 150_2015.pdf)

- Uchwała Nr 149/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 149_2015.pdf)

- Uchwała Nr 148/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 148_2015.pdf)

- Uchwała Nr 147/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 147_2015.pdf)

- Uchwała Nr 146/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 146_2015.pdf)

- Uchwała Nr 145/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu usytuowanego na terenie ośrodka zdrowia w Rębielicach Królewskich (PDFUchwała Nr 145_2015.pdf)

- Uchwała Nr 144/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu usytuowanego na terenie przychodni w Krzepicach (PDFUchwała Nr 144_2015.pdf)

- Uchwała Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży usytuowanych w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 143_2015.pdf)

- Uchwała Nr 142/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia usytuowanego w ośrodku zdrowia w Stanisławowie (PDFUchwała Nr 142_2015.pdf)

- Uchwała Nr 141/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w ośrodku zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 141_2015.pdf)

- Uchwała Nr 140/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu usytuowanego w ośrodku zdrowia w Rębielicach Królewskich (PDFUchwała Nr 140_2015.pdf)

- Uchwała Nr 139/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w ośrodku zdrowia w Przystajni (PDFUchwała Nr 139_2015.pdf)

- Uchwała Nr 138/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 138_2015.pdf)

- Uchwała Nr 137/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 137_2015.pdf)

- Uchwała Nr 136/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 136_2015.pdf)

- Uchwała Nr 135/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 135_2015.pdf)

- Uchwała Nr 134/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku z możliwością substytucji do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PDFUchwała Nr 134_2015.pdf)

- Uchwała Nr 133/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 133_2015.pdf)

- Uchwała Nr 132/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 132_2015.pdf)

- Uchwała Nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia ustyuowanego w budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 131_2015.pdf)

- Uchwała Nr 130/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 130_2015.pdf)

- Uchwała Nr 129/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu usytuowanego na terenie ośodka zdrowia w Zajączkach Drugich (PDFUchwała Nr 129_2015.pdf)

- Uchwała Nr 128/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego w budynku przychodni przy ul. Staszica 28 w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność medyczną (PDFUchwała Nr 128_2015.pdf)

- Uchwała Nr 127/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 127_2015.pdf)

- Uchwała Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 126_2015.pdf)

- Uchwała Nr 125/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 125_2015.pdf)

- Uchwała Nr 124/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację  powierzonego zadania publicznego w 2015r. w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej (PDFUchwała Nr 124_2015.pdf)

- Uchwała Nr 123/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 123_2015.pdf)

- Uchwała Nr 122/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 122_2015.pdf)

- Uchwała Nr 121/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1937 O kategorii drogi powiatowej (PDFUchwała Nr 121_2015.pdf)

- Uchwała Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 120_2015.pdf)

- Uchwała Nr 119/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gabinetu lekarskiego usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Węglowicach (PDFUchwała Nr 119_2015.pdf)

- Uchwała Nr 118/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży sprzętu rolniczego po Zespole Szkół w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 118_2015.pdf)

- Uchwała Nr 117/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 117_2015.pdf)

- Uchwała Nr 116/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (PDFUchwała Nr 116_2015.pdf)

- Uchwała Nr 115/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 115_2015.pdf)

- Uchwała Nr 114/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 114_2015.pdf)

- Uchwała Nr 113/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 113_2015.pdf)

- Uchwała Nr 112/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok (PDFUchwała Nr 112_2015.pdf)

- Uchwała Nr 111/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 111_2015.pdf)

- Uchwała Nr 110/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 110_2015.pdf)

- Uchwała Nr 109/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 109_2015.pdf)

- Uchwała Nr 108/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 108_2015.pdf)

- Uchwała Nr 107/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń usytuowanych w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 107_2015.pdf)

- Uchwała Nr 106/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 106_2015.pdf)

- Uchwała Nr 105/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 105_2015.pdf)

- Uchwała Nr 104/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 104_2015.pdf)

- Uchwała Nr 103/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 103_2015.pdf)

- Uchwała Nr 102/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 102_2015.pdf)

- Uchwała Nr 101/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 101_2015.pdf)

- Uchwała Nr 100/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 100_2015.pdf)

- Uchwała Nr 99/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 99_2015.pdf)

- Uchwała Nr 98/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 98_2015.pdf)

- Uchwała Nr 97/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 97_2015.pdf)

- Uchwała Nr 96/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 96_2015.pdf)

- Uchwała Nr 95/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 95_2015.pdf)

- Uchwała Nr 94/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 94_2015.pdf)

- Uchwała Nr 93/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 93_2015.pdf)

- Uchwała Nr 92/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 92_2015.pdf)

- Uchwała Nr 91/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 91_2015.pdf)

- Uchwała Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 90_2015.pdf)

- Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 89_2015.pdf)

- Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 88_2015.pdf)

- Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (PDFUchwała Nr 87_2015.pdf)

- Uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 86_2015.pdf)

- Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 85_2015.pdf)

- Uchwała Nr 84/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 84_2015.pdf)

- Uchwała Nr 83/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 83_2015.pdf)

- Uchwała Nr 82/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 82_2015.pdf)

- Uchwała Nr 81/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/2015 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe (PDFUchwała Nr 81_2015.pdf)

- Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym powierzchni korytarzy w budynkach będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 80_2015.pdf)

- Uchwała Nr 79/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym powierzchni dachowych budynków będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 79_2015.pdf)

- Uchwała Nr 78/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok (PDFUchwała Nr 78_2015.pdf)

- Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 77_2015.pdf)

- Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 76_2015.pdf)

- Uchwała Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków komisji stypendialnej na rok 2015 oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 75_2015.pdf)

- Uchwała Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 74_2015.pdf)

- Uchwała Nr 73/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 73_2015.pdf)

- Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 72_2015.pdf)

- Uchwała Nr 71/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie skierowania wniosku do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie (PDFUchwała Nr 71_2015.pdf)

- Decyzja Nr 70/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Dom Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku i ustanowienia trwałego zarządu w częściach ułamkowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego (PDFDecyzja Nr 70_2015.pdf)

- Uchwała Nr 69/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 69_2015.pdf)

- Uchwała Nr 68/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe (PDFUchwała Nr 68_2015.pdf)

- Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 67_2015.pdf)

- Uchwała Nr 66/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2014 rok (PDFUchwała Nr 66_2015.pdf)

- Uchwała Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 65_2015.pdf)

- Uchwała Nr 64/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 64_2015.pdf)

- Uchwała Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 63_2015.pdf)

- Uchwała Nr 62/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 62_2015.pdf)

- Uchwała Nr 61/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 61_2015.pdf)

- Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Henrykowi Kiepurze - Staroście Kłobuckiemu do reprezentacji Powiatu Kłobuckiego w sprawach dotyczących programu ERASMUS+ (PDFUchwała Nr 60_2015.pdf)

- Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku z możliwością substytucji do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PDFUchwała Nr 59_2015.pdf)

- Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 58_2015.pdf)

- Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 57_2015.pdf)

- Uchwała Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 56_2015.pdf)

- Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 55_2015.pdf)

- Uchwała Nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym lokalu usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Węglowicach z przeznaczeniem na działalność stomatologiczną (PDFUchwała Nr 54_2015.pdf)

- Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 53_2015.pdf)

- Uchwała Nr 52/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 52_2015.pdf)

- Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 51_2015.pdf)

- Uchwała Nr 50/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 50_2015.pdf)

- Uchwała Nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 49_2015.pdf)

- Uchwała Nr 48/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 48_2015.pdf)

- Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 47_2015.pdf)

- Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 46_2015.pdf)

- Uchwała Nr 45/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 45_2015.pdf)

- Uchwała Nr 44/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 44_2015.pdf)

- Uchwała Nr 43/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu (PDFUchwała Nr 43_2015.pdf)

- Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż derwna w formie przetargu nieograniczonego w trybie aukcji (PDFUchwała Nr 42_2015.pdf)

- Uchwała Nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym lokalu usytuowanego w budynku przychodni przy ul. Staszica 28 w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność medyczną (PDFUchwała Nr 41_2015.pdf)

- Uchwała Nr 40/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 40_2015.pdf)

- Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 39_2015.pdf)

- Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2015 rok (PDFUchwała Nr 38_2015.pdf)

- Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 37_2015.pdf)

- Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 36_2015.pdf)

- Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok (PDFUchwała Nr 35_2015.pdf)

- Uchwała Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 34_2015.pdf)

- Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2015 roku (PDFUchwała Nr 33_2015.pdf)

- Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia lokalu biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 32_2015.pdf)

- Uchwała Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie miejscowości Szyszków, gm. Lipie do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 31_2015.pdf)

Wersja XML