• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wnioski do pobrania:

 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
 2. Zezwolenie na zbieranie odpadów
 3. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 4. Rejestracja posiadaczy odpadów, którzy zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 5. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki ściekowej (m.in. na: wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wód, rolnicze wykorzystanie ścieków)
 6. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
 7. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, przedkładana przez wytwórcę odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej
 8. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 9. Decyzja w sprawie ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
 10. Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego
 11. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki wodnej (m.in. na: wykonanie stawu, elektrowni wodnej, pobór wód podziemnych)
 12. Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego
 13. Zgoda, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierząt łownych
 14. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 15. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 16. Decyzja o wyrażeniu zgody na niezgodne z planem urządzenia lasu użytkowanie rębne
 17. Decyzja na usunięcie drzew na terenach - nieruchomościach będących własnością gminy
 18. Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także prowadzących ich hodowlę
 19. Zmiana gruntu leśnego na rolny
 20. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 21. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 22. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
 23. Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
 24. Zmiana warunków koncesji
 25. Przeniesienie koncesji
 26. Zatwierdzanie zasobów złóż kopalin
 27. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
 28. Wykorzystanie ciepła ziemi - zgłoszenie
 29. Decyzja dotycząca rekultywacji i zagospodarowania gruntów
 30. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
 31. Udostępnianie informacji geologicznej
 32. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej
 33. Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobycia piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej prawa własności bez prawa rozporządzana kopaliną
 34. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej innej niż wymienione a art. 88 ust.2 pkt. 1-3 Prawa geologicznego i górniczego
   

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck


II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68
 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) informację o tytule prawnym do instalacji,

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5) ocenę stanu technicznego instalacji,

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7) opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

12a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

12b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

13) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,

 


Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,


Dodatkowo wniosek powinien zawierać niżej wymienione informacje:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

We wniosku, o którym mowa uwzględnia się odpady wytwarzane wyłącznie w wyniku funkcjonowania instalacji.

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68
 

Opłaty
1) 2 011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2,
2) 506 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
3) 506 zł pozostałe.

 

Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. ,poz. 519),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987 z późn. zm.).

 

do góry
 
Zezwolenie na zbieranie odpadów
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:


Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck  


Wymagane dokumenty

- wniosek który powinien zawierać:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68


Opłaty
- 616 zł na wykonywanie działalności gospodarczej,
- na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej od zezwolenia,
 

Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987 z późn. zm.).

  

 do góry

 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 
Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68

 
Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

- wniosek który powinien zawierać:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

6) Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;

7) Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8)Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9)Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10)Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11)Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68

 

Opłaty

- 616 zł na wykonywanie działalności gospodarczej,
- na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej od zezwolenia,


Termin załatwienia
30 dni

 

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. 


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987 z późn. zm.).

 

 do góry

 

Rejestracja posiadaczy odpadów, którzy zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 


Wymagane dokumenty

- zgłoszenie zawierające następujące informacje (dla posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów):

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,

2) adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

3) numer REGON,

4) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu z podaniem ich kodu,

5) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

6) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

7) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów
 

- zgłoszenie zawierające następujące informacje (dla posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów):

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,

2) adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

3) numer REGON,

4) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania, z podaniem ich kodu,

5) oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

7) stosowaną metodę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poprzez wpisanie odpowiednich symboli R lub D.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68


Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

 


 do góry

 
Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki ściekowej (m.in. na: wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wód, rolnicze wykorzystanie ścieków)
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- operat wodnoprawny w 2 egz. zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

- do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1, oprócz odpowiednich dokumentów w/w dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

- operat wodnoprawny na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68


Opłaty
217 zł     


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie   warunków,jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska ( Dz.U. z 2014r., poz.1800),

 

 do góry
 
 
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46

42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. (34) 310 06 68

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek który powinien zawierać:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68


Opłaty
616 zł


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj.Dz.U. Z 2016r., poz. 803).

  

 do góry

 

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, przedkładana przez wytwórcę odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

 

Wymagane dokumenty

- informacja, która powinna zawierać:

1) wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów powstałych w wyniku awarii,

2) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów powstałych w wyniku awarii,

3) opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, bez względu na ich ilość, przedkłada się Staroście w terminie 30 dni od dnia wystąpienia awarii.
 

Miejsce odbioru potwierdzenia złożonej informacji
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 25 (kancelaria Starostwa)

 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje


Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987 z późn. zm.).

 

do góry
 
 
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck


Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający dane osobowe właściciela oraz dane techniczne sprzętu pływającego (m.in. rodzaj i typ, przeznaczenie, miejsce przechowywania, rodzaj napędu, długość, szerokość, wysokość boczna, materiał konstrukcyjny). (PDFWniosek o zarejestrowanie jednostki pływającej służącej do amatorskiego (zawodowego) połowu ryb.pdf)

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65


Opłaty
17 zł

Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 189, poz.1471).

 

 

do góry

 

Decyzja w sprawie ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65   


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

1.Wniosek winien zawierać:

a) projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości oraz stanu stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu,

b) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1: 5000 albo 1: 2000, ze wskazaniem:

- punktów stałych osnowy poziomej,

- granicy stałego porostu traw,

- krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,

- proponowanej linii brzegu

2. Upoważnienie - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65

 

Opłaty
10 zł


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Wojewody Śląskiego.   


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 28, poz. 145 z późn. zm.).


 do góry
 
 
Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65   


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

- wniosek (PDFWniosek o wydanie karty wędkarskiej.pdf),

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed Społeczną Komisją Państwowego Związku Wędkarskiego,

- aktualna fotografia – 1 szt.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65  


Opłaty
10 zł


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009 r.  Nr 189, poz.1471).

 


  do góry
 

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki wodnej (m.in. na: wykonanie stawu, elektrowni wodnej, pobór wód podziemnych)

 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65  

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek właściciela urządzenia wodnego o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.

2. Załączniki do wniosku:

- operat wodnoprawny (2 egzemplarze),

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

3. Upoważnienie - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65


Opłaty

- 217 zł za pozwolenie wodnoprawne,


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu..


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

 


 do góry
 
Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
   tel. (34) 310 06 65
II piętro, pokój 210 B   tel. (34) 310 06 68

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck


Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek właściciela urządzenia wodnego o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.

2. Załączniki do wniosku:

- operat wodnoprawny (2 egzemplarze),

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

3. Upoważnienie - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.


Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C   tel. (34) 310 06 65
II piętro, pokój 210 B   tel. (34) 310 06 68


Opłaty
2170 zł


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.   


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

 

 do góry
 
Zgoda, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierząt łownych
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. (34) 310 06 67

   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck


Wymagane dokumenty

- wniosek zawierający: określenie wnioskodawcy (nazwisko i imię oraz adres lub nazwa i siedziba), gatunek i wiek zwierzęcia,

- uzasadnienie wniosku.      

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A

tel. (34) 310 06 67
   

Opłaty
82 zł


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.        


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie.


 do góry

 

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. (34) 310 06 67

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 


Wymagane dokumenty

- wniosek zawierający: określenie wnioskodawcy (nazwisko i imię oraz adres lub nazwa i siedziba), adres miejsca utrzymywania lub prowadzenia hodowli, warunki utrzymywania lub prowadzenia hodowli (PDFWniosek - wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów.pdf)

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. (34) 310 06 67

 

Opłaty

- 616 zł od zezwolenia związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej,

- 82 zł od pozostałych


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

 

do góry  

 
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A

tel. (34) 310 06 67

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3) informację o tytule prawnym do instalacji,
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5) ocenę stanu technicznego instalacji,
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7) opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
8) bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
13) wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
14) zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
15) planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
17) przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska; do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
3) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A

tel. (34) 310 06 67


Opłaty

1) 2011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2 (przeniesienie praw i obowiązków – 1023 zł),
2) 506 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (przeniesienie praw i obowiązków – 259 zł),
3) 506 zł pozostałe (przeniesienie praw i obowiązków – 256 zł).


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 


do góry

 

Decyzja o wyrażeniu zgody na niezgodne z planem urządzenia lasu użytkowanie rębne

 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65
   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck


Wymagane dokumenty

- wniosek (PDFWniosek o wydanie zaświadczenia - art 37a ust 1 pt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.pdf),
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65


Opłaty
10 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 


do góry

 

Decyzja na usunięcie drzew na terenach - nieruchomościach będących własnością gminy
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A

tel. (34) 310 06 67

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

 

Wymagane dokumenty
Wniosek  o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

2) tytuł prawny władania nieruchomością,

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

5) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A

tel. (34) 310 06 67


Opłaty
Zwolniona od opłaty skarbowej


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. o  ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

 


do góry
 
 

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także prowadzących ich hodowlę

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B

tel. (34) 310 06 68

 

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru:

1) imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,

2) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,

3) liczbę zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych,

4) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,

5) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,

6) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,

7) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia, 

8) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,

9) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,

10) numer i datę wydania:

a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo

b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie w hodowli, albo

d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (kopia dokumentu). 

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A

tel. (34) 310 06 67


Opłaty
26 zł


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134)


 do góry

 

Zmiana gruntu leśnego na rolny
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek,
2. Mapa ewidencyjna,
5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C

tel. (34) 310 06 65


Opłaty
10 zł

Termin załatwienia
30 dni 
 

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. 

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 


do góry

 

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. (34) 310 06 65


Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck


Wymagane dokumenty:
-
wniosek (PDFWniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.pdf, PDFZałącznik nr 2 do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.pdf, PDFZałącznik nr 4 do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.pdf),
- decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu zag. przestrzennego,
- projekt zagospodarowania działki podlegającej wyłączeniu,
- mapa glebowo-rolnicza,
- mapa ewidencyjna.

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. (34) 310 06 65
 

Opłaty:
- bez opłaty


Termin załatwienia:
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.).
 


do góry

 

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych


Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
 

Wymagane dokumenty

- Wniosek (PDFWniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.pdf),

- Załącznik do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (2 egzemplarze projektu robót geologicznych).
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
10 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001


Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopie przedstawiają zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Terminy załatwienia
1 miesiąc od daty złożenia wniosku
Decyzja jest ważna na czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.)


Informacje
Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Projekt zgodnie z art. 79 ust. 2 Prawo geologiczne i górnicze powinien określać:- cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia, -rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych, -harmonogram robót geologicznych, -przestrzeń,w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne-przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych oraz sposobów likwidacji wyrobisk,otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom.

 


do góry
 
 
Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

 

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z oznaczeniem wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,

- określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

- określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na która ma być udzielona koncesja,

- określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeń), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,

- określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,

- określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.

Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – danych z ewidencji gruntów i budynków.

Do wniosku o udzielenie Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin należy dołączyć Projekt prac geologicznych w 4 egzemplarzach. Projekt prac geologicznych może być opracowany tylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69


Opłaty
616 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001


Termin załatwienia
1 miesiąc od daty złożenia wniosku
 

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 


 do góry
 
 
Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż


Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck


Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981)

- Dowód wniesienia opłaty skarbowej
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
- 616 zł. Za udzielenie koncesji

- 308 zł. Za zmianę koncesji lub jej rozszerzenie

należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001
 

Termin załatwienia
Zgodnie z art. 35 & 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.)


Uwagi
Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie uzyskania koncesji na eksploatację kopaliny jest dokonanie zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy (jeżeli taka zmiana wcześniej nie była dokonana), oraz uzyskanie uzgodnień: Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz opinii Marszałka Województwa Śląskiego. Uzgodnienie z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji, jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą wyznaczone w koncesji granice terenu górniczego. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu powyżej organ koncesyjny wszczyna postępowanie z urzędu. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.
 


do góry

 

Zmiana warunków koncesji
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69   
 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

 

Wymagane dokumenty
Jak przy ubieganiu się o koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
Należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

- 308 zł
- 616 zł jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia działalności

- 17 zł w przypadku pełnomocnictwa


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 


   do góry

 
Przeniesienie koncesji


Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

 

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami: dotychczasowego adresata koncesji oraz przedsiębiorcy na rzecz którego koncesja będzie przeniesiona o wyrażeniu zgody na wszystkie wynikające z niej warunki,

- prawo do informacji geologicznej,

- prawo do nieruchomości gruntowej objętej koncesją,

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań związanych z wykonywaniem zamierzonej działalności.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej 

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 


 do góry
 

Zatwierdzanie zasobów złóż kopalin
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 


Wymagane dokumenty
- wniosek wraz z dokumentacją geologiczną (dokumentacją geologiczną złoża kopaliny, dokumentacją hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską) złożoną w 4 egzemplarzach.

 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej


Termin załatwienia
W ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ koncesyjny zawiadamia o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, żąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.


Tryb odwoławczy
Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji nie podlega odwołaniu.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 


   do góry

 

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69
   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 


Wymagane dokumenty
- wniosek wraz z projektem prac geologicznych


Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
10 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.).
 


 do góry
 
 
Wykorzystanie ciepła ziemi - zgłoszenie
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69
   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 


Wymagane dokumenty
- wniosek dotyczący zgłoszenia wraz z projektem prac geologicznych w 4 egzemplarzach.


Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69


Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
Zgłoszenie nie podlega odwołaniu.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 


  do góry
 
 
Decyzja dotycząca rekultywacji i zagospodarowania gruntów
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 


Wymagane dokumenty (zaświadczenia)
- wniosek właściciela (użytkownika) gruntów wraz ze wskazaniem: obszaru wymagającego rekultywacji, funkcji pełnionych przez wymagającą rekultywacji powierzchnię ziemi, planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia,

- udokumentowane prawo do terenu,

- opinia wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

- opinia dyrektora regionalnego dyrekcji lasów Państw, w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,

- opinia dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do działalności górniczej.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
82 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001


Termin załatwienia
30 dni


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

 


do góry

 

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

 

Wymagane dokumenty:

W zakresie dokumentacji geologicznej wyróżnia się:

1) dokumentacje geologiczną złoża kopaliny

2) dokumentacje hydrogeologiczną

3) dokumentacje geologiczno-inżynierską

4) dokumentacje inną niż określone w pkt.1-3
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
Należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

- za wydanie decyzji w wysokości 10zł

- opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17zł.


Termin załatwienia
Zgodnie z art. 35 & 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

do góry

 

Udostępnianie informacji geologicznej
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Wymagane dokumenty
Wniosek o wgląd lub udostępnienie sporządzony zgodnie z paragrafem 9 ust 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępnienia informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657)


Termin załatwienia sprawy
Uzależniony od wnioskowanego sposobu udostępnienia informacji geologicznej.
W przypadku wglądu uzależniony od wyszukania w archiwum geologicznym.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 


do góry

 

Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

Załączniki:

- decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin

- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością

- mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego

- opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji

- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (dowód opłaty)

- w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów

- dowód wniesienia opłaty skarbowej

- projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych.
 

Opłaty
Należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

-10zł - za wydanie decyzji.


Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Sposób i terminy załatwienia sprawy
Sprawy załatwiane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:

- stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii rzeczoznawcy

- osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów

- kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów

- uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

W celu oceny stanu faktycznego na gruncie w czasie trwania postępowania przeprowadzonego zostają oględziny.

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 03.02.1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 nr 121, poz. 1266 z póżn. zm.) decyzja zostaje wydana po wcześniejszym uzyskaniu opinii:

1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach

2. wójta gminy (burmistrza)

3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje
Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt (art.20 ust.1 ustawy)

Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów powinny zawiadamiać Starostę Kłobuckiego w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.

 


 do góry

 

Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobycia piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej prawa własności bez prawa rozporządzana kopaliną

 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69


Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
 

Wymagane dokumenty
-wypełniony formularz zawiadomienia
-pełnomocnictwo w przypadku ustalenia pełnomocnictwa
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej, 17 zł. w przypadku pełnomocnictwa.


Tryb odwoławczy:
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

 


do góry

 

Przyjmowanie dokumentacji geologicznej innej niż wymienione a art. 88 ust.2 pkt. 1-3 Prawa geologicznego i górniczego
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69


Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
 

Wymagane dokumenty
Pismo przewodnie w sprawie przedłożenia dokumentacji geologicznej (innej niź wymienione w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 Prawa geologicznego i górniczego) dotyczącej:

1. wykonania prac geologicznych nie kończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych.

2. wykonanie otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego udokumentowaniem złóż kopaliny.

3. wykonanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

4. likwidacja otworu wiertniczego

Załączniki:

Dokumentacja geologiczna w 3 egzemplarzach.
 

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. (34) 310 06 69

 

Opłaty
Nie podlega opłatom


Termin załatwienia
Niezwłocznie


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 00
fax 34 310 95 07
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3587699
w tym miesiącu: 28062
dzisiaj: 835