• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2. Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej


 


1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (PDFDruk wniosku o wpis do ewidencji.pdf) (PDFDruk wniosku o wydanie wyciągu z ewidencji.pdf)
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
II piętro, pokój 205 tel. (34) 310 06 43


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój nr 25, parter, tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego


Wymagane dokumenty:
- wniosek Komitetu Założycielskiego o wpis do ewidencji z informacją o adresie tymczasowej siedziby,
- protokół z Zebrania Założycielskiego,
- lista założycieli zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- statut w 3 egzemplarzach.


Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój nr 205, tel. (34) 310 06 43

Opłaty:
- skarbowa 10 zł - za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji
- skarbowa 17 zł – za wydanie wyciągu z ewidencji


Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa Prawna:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).


Uwagi:
- dokumenty składają tylko te uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe, które nie posiadają w statucie zapisu o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- opłatę skarbową uiścić można w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Kłobucku: Bank Spółdzielczy Kłobuck 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 lub w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Ks. Skorupki 46 (Wydział Komunikacji),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 

 do góry


2. Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji

2. Załączniki do wniosku – kserokopie poświadczone za zgodność przez Prezesa Klubu bądź przewodniczącego Walnego Zebrania :

- protokół z Walnego Zebrania członków, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia,
- uchwała o rozwiązaniu,

- lista obecności członków/delegatów wraz z podpisami,
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
- opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (decyzja) należy dokonać przelewem/przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kłobucku bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

do góry


Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 00
fax 34 310 95 07
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3503708
w tym miesiącu: 52661
dzisiaj: 144