Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
 

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108 A

tel. (034) 310-06-49 - gm. Miedźno, Popów, Panki, Krzepice

- pokój 110 B

tel. (034) 310-06-51 - gm. Kłobuck, Przystajń, Lipie, Wręczyca Wielka, Opatów

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku – pok. nr 108 B na I piętrze, uiszczając stosowną opłatę skarbową.

 

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał dziennika budowy;

2. Oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub  warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w ww. oświadczeniu kierownik budowy, zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1 Prawo budowlane.

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu ;

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4. Protokoły badań i sprawdzeń / oryginał + kopia /:

a) instalacji elektrycznej

b) instalacji gazowej

c) przewodów kominowych.

5. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy /oryginał + kopia /:

a) elektroenergetycznego

b) wodociągowego

c) kanalizacyjnego

d) gazowego.

6. Stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym / oryginał + kopia/:

a) Państwowej Straży Pożarnej

b) Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. Dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą wyniki geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu  lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie  geodezji i kartografii posiadającą odpowiednie uprawnienia  zawodowe /oryginał + kopia /;

8. Decyzję o pozwoleniu na budowę / oryginał + kopia /;

9. Projekt budowlany / do wglądu /;

10.W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonania robót, do wniosku o zakończeniu budowy, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. a), powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;

11. Inne: pełnomocnictwa pisemne, kartę ewidencyjną ds. statystycznych ;

12. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PDFWniosek o pozwolenie na użytkowanie.pdf, PDFKarta ewidencyjna.pdf)
 

Miejsce odbioru:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108 A

tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów, Miedźno, Panki, Krzepice

- pokój 110 B

tel. (034) 310-06-51 – gm. Kłobuck, Przystajń, Lipie, Wręczyca, Opatów
 

Opłaty:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:
30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach - 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a za pośrednictwem tutejszego organu nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332  z późn. zm.)

 

Zgłoszenie do użytkowania budynku (zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku)
 

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108 A

tel. (034) 310-06-49 - gm. Popów, Miedźno, Krzepice, Panki

- pokój 110 B

tel. (034) 310-06-51- gm. Kłobuck, Przystajń, Lipie, Wręczyca Wielka, Opatów

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – pok. nr 108B na I piętrze.

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał dziennika budowy
2. Oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub  warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w ww. oświadczeniu kierownik budowy, zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1 Prawo budowlane.
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu ;

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania ;

4. Protokoły badań i sprawdzeń / oryginał + kopia / :

a) instalacji elektrycznej ;

b) przewodów kominowych ;

c) instalacji gazowej.

5. Potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy / oryginał + kopia /

a) elektroenergetycznego;

b) wodociągowego;

c) kanalizacyjnego;

d) gazowego.

6. Dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą wyniki geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu  lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii posiadającą odpowiednie uprawnienia  zawodowe /oryginał + kopia /;

7. Decyzja o pozwoleniu na budowę /oryginał + kopia/;

8. Projekt budowlany /do wglądu/;

9. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonania robót, do wniosku o zakończeniu budowy, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt.

2 ppkt. a), powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;

10. Inne: pełnomocnictwa pisemne, kartę ewidencyjną ds. statystycznych,

11. Wniosek - zgłoszenie do użytkowania budynku (zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku) (PDFZawiadomienie o zakończeniu budowy.pdf, PDFKarta ewidencyjna.pdf).
 

Miejsce odbioru:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck

- pokój 108 A

tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów, Miedźno, Panki, Krzepice

- pokój 110B

tel. (034) 310-06-51 – gm. Kłobuck, gm. Przystajń, Lipie, Wręczyca Wielka, Opatów.
 

Termin załatwienia:
 14 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec przyjęcia do użytkowania budynku. Odwołanie wnosi się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach – Katowice, ul. Powstańców 41a; 40-024 Katowice za pośrednictwem tutejszego organu nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawa prawna:
Art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.).

 

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

Miejsce załatwienia:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108B
tel. (034) 310-06-48 – obszar całego powiatu

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck – pok. nr 108B na I piętrze.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową ;

2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (jeśli jest on konieczny) ;

3. Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / w przypadkach gdy konieczność sporządzenia w/w planu przewidziana jest w projekcie budowlanym /;

4. Zaświadczenie kierownika budowy (inspektora nadzoru) o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego wraz z decyzją stwierdzenia przygotowania zawodowego /uprawnienia/ ;

5. Dziennik budowy / zarejestrowany przez urząd wydający pozwolenie na budowę/ rozbiórkę / ;

6. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę ;

7. Wniosek - zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych (PDFZgłoszenie rozpoczęcia budowy.pdf).

Miejsce odbioru:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108B
tel. (034) 310-06-48 – obszar całego powiatu

Termin załatwienia:
Jeżeli wniosek jest kompletny – natychmiastowo.

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm).

 

Przyjmowanie wniosków w sprawach należących do właściwości inspektoratu

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

pokój nr 108 A

tel. (034) 310-06-48 – Kancelaria-Sekretariat

pokój nr 108B

tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów,  Miedźno, Krzepice, Panki

pokój 110 B

tel. (034) 310-06-51 – gm. Kłobuck, Przystajń, Lipie, Wręczyca Wielka, Opatów

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanego ul. ks. I. Skorupki nr 46 42-100 Kłobuck – pok. nr 108B na I piętrze.

Termin załatwienia:
1 miesiąc

Podstawa prawna:
Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. zm.).

Wersja XML