Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

PDFDeklaracja dostępności PINB w Kłobucku.pdf

PDFPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PINB w Kłobucku na lata 2020-2021.pdf

 

 

PDFInformacja dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych.pdf

 

PDFKomunikat GINB do właścicieli i zarządców placów zabaw.pdf

 

PDFKomunikat PINB w Kłobucku.pdf

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Ks. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pok. nr 105, 108A, 108B

tel. (34) 310 06 48, (34) 310 06 49, (34) 310 06 50
e-mail: pinb_klobuck2@wp.pl
adres skrytki na ePUAP: /PINB_Klobuck/SkrytkaESP

 

Informacja dotycząca godzin pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku oraz dni i godzin przyjęć interesantów

PDFInformacja.pdf

Godziny pracy: poniedziałek - 730 - 1530
                            wtorek - 800 - 1600
                  środa – piątek - 730 - 1530

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: mgr inż. Izabela Łodej
 

 

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Pietruszka
e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w PINB w Kłobucku.pdf

 

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1062, z późn. zm.) informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku – Koordynatorem do spraw dostępności jest:

Pani Grażyna Brzęczek - inspektor ds. organizacyjno-kadrowych w Powiatowym Inspektoracie

Nadzoru Budowlanego w Kłobucku tel. 34 310 06 48

e-mail: pinb_klobuck2 @wp.pl

PDFRaport o stanie dostępności podmiotu publicznego.pdf

 

Służbie nadzoru budowlanego powierzone są wszystkie zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych na terenie Powiatu . Do obowiązków tych należą:

1. kontrolowanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót, certyfikatów, deklaracji zgodności.

2. działalność inspekcyjna, polegająca na wykonywaniu kontroli terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.

3. prowadzenie postępowań administracyjnych.

4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

5. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych.

 

Do podstawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

1. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób.

2. wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części budowanych lub wybudowanych w ramach samowoli budowlanej.

3. wstrzymywanie prowadzonych robót budowlanych.

4. wydawanie decyzji o nakazie zaniechania dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórki obiektu lub jego części, określenie w decyzji czynności, które inwestor ma wykonać w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem.

5. wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót.

6. wydawanie decyzji o nakazie przeprowadzenia kontroli okresowej oraz przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części.

7. przeprowadzenie kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.

8. wydawanie decyzji o nakazie usunięcia nieprawidłowości w użytkowanym obiekcie budowlanym.

9. wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki nie użytkowanego, zniszczonego lub nie wykończonego obiektu budowlanego, nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia oraz do uporządkowania terenu.

10. wydawanie decyzji o nakazie opróżnienia obiektu budowlanego, bądź wyłączenie go w całości lub w części z użytkowania.

11. zapewnienie zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

12. przyjmowanie protokołów kontroli obiektu budowlanego.

13. przyjmowanie zgłoszenia o katastrofie budowlanej.

14. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i wydawanie decyzji w sprawie wykonywania niezbędnych robót i zabezpieczenia obiektu budowlanego.

15. przeprowadzenie wstępnego postępowania wyjaśniającego i wnioskowanie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o wszczęcie postępowania z odpowiedzialności zawodowej.

16. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

17. dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego w tym kontrolowanie posiadania, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień budowlanych.

18. przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 81a Prawa budowlanego.

19. w przypadkach uzasadnionych, żądanie od uczestników procesu budowlanego informacji, dokumentów świadczących o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie określonego wyrobu budowlanego oraz nakładanie obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen lub ekspertyz stanu technicznego organu administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego prowadzącego sprawy jako organ I instancji.

20. wzywanie do uczestniczenia w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

21. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów.

22. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych.

23. nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

24. współdziałanie z organami architektoniczno-budowlanymi i organami kontroli państwowej.


 

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art.83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z dnia 23 grudnia 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Wersja XML