Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sekretarz Powiatu

Sylwia Tronina
tel. (34) 310 95 09
fax. (34) 310 95 07
pokój nr 9


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa,
a w szczególności:

1) właściwej organizacji, czuwania nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie, w tym załatwianiem spraw indywidualnych,
2) czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych,
3) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
4) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

Sekretarz sprawuje nadzór nad:
1) realizacją zadań w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w "Zbiorach Danych Osobowych" oraz realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej i Biuletynem Informacji Publicznej
2) gospodarką środkami trwałymi Powiatu, w tym procesem komputeryzacji, zakupem środków trwałych, remontami oraz gospodarowaniem powierzchniową użytkową pomieszczeń wchodzących w skład siedziby Starostwa,
3) tokiem przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4) funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Starostwie oraz reprezentowanie Starostwa wobec kontroli zewnętrznej,
5) przestrzeganiem przepisów bhp w Starostwie.

Wersja XML